Ծրագրի Մասին

«Մասնագետների պատրաստման բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական և տեղեկատվական հասարակության կայացմանն աջակցելու նպատակով ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) 2020-2022 թվականներին իրականացրել է «Մասնագետների պատրաստման բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր):

Ոլորտի զարգացման տրամաբանական շարունակականությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել զարգացնել մասնագետների գիտելիքներն ու հմտությունները՝ դրանք համապատասխանեցնելով աշխատանքի շուկայի պահանջներին՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագետների մեծ հոսք, ինչը հնարավորություն կստեղծի պատրաստել պահանջված մասնագետներ՝ զարգացնելով տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը:

2023 թվականի Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է իրականացնել շուրջ 1750 մասնագետի ուսուցում ք. Երևանում և ՀՀ մարզերում, ինչպես նաև նույն մասնագետներին հնարավորություն ընձեռել աշխատանք գտնել բարձր և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններում:

Դասընթացներն իրականացվելու են համաֆինանսավորմամբ: Ֆինանսավորումը տրամադրվում է ըստ Կազմակերպության կողմից ներկայացված դասընթացի արժեքի, սակայն ոչ ավել, քան 200,000 ՀՀ դրամ՝ 1 մասնակցի համար: Եթե Կազմակերպության կողմից 1 մասնակցի համար ներկայացված դասընթացի արժեքը գերազանցում է 200,000 ՀՀ դրամը, ապա ֆինանսավորման չափը հաշվարկվում է հաշվի առնելով ֆինանսավորման առավելագույն չափը՝ 200,000 ՀՀ դրամը: Դասընթացի արժեքի և նշված գումարի տարբերությունը վճարում է ուսանողը, բացառությամբ ՀՀ-ում և Արցախում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասնակիցների, ում համար դասընթացները կլինեն անվճար: Վերոնշյալ գումարի տարբերությունն այս դեպքում ուսանողի փոխարեն հատուցում է կրթական կազմակերպությունը:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

  • ԲՏ ոլորտի աշխատող մասնագետներ,
  • ՀՀ-ում և Արցախում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների մասնակիցներ (ընդունելության կարգն անցած բոլոր մասնակիցների համար բոլոր բաղադրիչների դասընթացները կլինեն անվճար:
  • Ցանկացած անձ, ով կտիրապետի ծրագրի մասնակցության համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներին:

Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետների պատրաստմանը և վերապատրաստմանը:

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման նպատակով մշակվել է «Մասնագետների պատրաստման բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ-մասնավոր հատված համագործակցություն» ծրագիրը:

Ծրագրով նախատեսվում է.

1) Նպաստել Հայաստանում բուհ-մասնավոր հատված համագործակցությանը, աջակցել բուհ-մասնավոր երկխոսության կայացմանը` նպաստելով կրթական ծրագրերի՝ բիզնեսի պահանջներին համապատասխանեցմանը: Արդյունքում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի բիզնես շրջանակը կկարողանա օպերատիվ աշխատել կրթական կառույցների հետ և արագ լրացնել կադրային բացերը:

2) Երևանում և ՀՀ մարզերում համապատասխան որակներով մասնագետներ կրթելը կնպաստի նոր տեխնոլոգիական կենտրոնների/լաբորատորիաների ստեղծմանն ու զարգացմանը, ինչպես նաև արդեն իսկ գոյություն ունեցող կենտրոնների արդյունավետ գործունեության ապահովմանը՝ ներգրավելով բավարար տեխնոլոգիական և մարդկային ռեսուրսներ: